Regulamin

18.11.2023

1.CEL LIGI

1.1. Rozwijanie pasji i miłości do siatkówki wśród mieszkańców Trójmiasta i okolic.

1.2. Promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, pozytywnej rywalizacji i zasad fair play.

1.3. Integracja pasjonatów siatkówki.

1.4. Wyłonienie najlepszej drużyny rozgrywek w każdej edycji oraz w każdej z prowadzonych lig.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Trefl Pomorze

Plac Dwóch Miast 1

80-344 Gdańsk

NIP: 5851454301

3. TERMINY ROZGRYWEK I LOKALIZACJA

3.1. Wstępny harmonogram rozgrywek jest prezentowany najpóźniej na tydzień przed pierwszym meczem.

3.2. Aktualny i obowiązujący harmonogram będzie zawsze publikowany na stronie www.siatkatrojmiasto.pl.

3.3. Kapitanowie drużyn mogą na etapie zgłoszenia drużyny zaznaczyć preferowany dzień rozgrywek.

3.4. Każda drużyna ma prawo złożyć wniosek o zmianę terminu meczu jeden raz w ciągu całych rozgrywek. Wniosek powinien być złożony do organizatora najpóźniej 7 dni przed meczem, którego dotyczy zmiana. W przypadku możliwości zmiany, Organizator akceptuje ją najpóźniej 5 dni przed meczem.

3.5. Organizator ma prawo zmienić termin lub lokalizację meczu lub meczów, o czym powiadomi zainteresowane drużyny najszybciej jak to możliwe.

3.6. Główną halą rozgrywek jest sala sportowa przy IV LO w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31a. Po wypełnieniu dostępnych miejsc w IV LO, organizator wyznaczy drugą halę na terenie Gdańska.

3.7. Organizator zapewnia jedną szatnię na dwie drużyny.

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

4. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

4.1. Zgłoszenia do rozgrywek odbywają się elektronicznie poprzez stronę www.siatkatrojmiasto.pl oraz pod adresem liga@siatkatrojmiasto.pl.

4.2. Drużyna w zgłoszeniu musi wskazać:

4.2.1. Nazwę drużyny.

4.2.2. Drużyny składa się minimum z 6, a maksymalnie z 14 zawodników w tym z wskazanego kapitana.

4.2.3. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać zgodę rodzica lub opiekuna do udziału w rozgrywkach.

4.2.4. Każdy zawodnik powinien mieć przypisany numer z którym będzie występował.

4.2.5. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek jest równoznaczne z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do uprawiania sportu.

4.2.6. Kontakt telefoniczny oraz mailowy do kapitana.

4.3. Drużyna i każdy zawodnik wpisany na karcie zgłoszeniowej do rozgrywek akceptuje niniejszy regulamin.

4.4. W ciągu 5 dni kalendarzowych od przesłania zgłoszenia Kapitan drużyny prześle Organizatorowi na adres email: liga@siatkatrojmiasto.pl skany oświadczeń zawodników zgodne ze wzorem z Załącznika nr 2.

4.5. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie. W przypadku, w którym w składzie drużyny jest osoba niepełnoletnia, Kapitan przed rozpoczęciem rozgrywek przekaże Organizatorowi zgodę rodzica posiadającego pełne prawa rodzicielskie lub opiekuna prawnego tego zawodnika na udział w rozgrywkach. Wzór zgody znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

4.6. Koszt udziału drużyny w jednej edycji rozgrywek wynosi 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) zł.

4.7. Kwota wskazana w punkcie 4.4. powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od zgłoszenia drużyny, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

4.8. Kwotę należy uregulować przelewem na konto:

Stowarzyszenie Trefl Pomorze

TRÓJMIEJSKA LIGA SIATKÓWKI

Plac Dwóch Miast 1

80-344 Gdańsk

NIP: 5851454301

Alior Bank 89 2490 0005 0000 4600 8566 3695

Tytułem: TLS NAZWA DRUŻYNY

4.9. Dane do faktury należy podać w zgłoszeniu przed wpłatą. Po wpłacie nie ma możliwości zmiany danych na fakturze.

4.10. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach.

4.11. Drużyny mają możliwość dopisania zawodnika do składu, najpóźniej przed ostatnim meczem fazy grupowej.

4.12. W fazie pucharowej mogą wziąć udział zawodnicy, którzy wystąpili w przynajmniej jednym meczu fazy grupowej.

4.13. Koszt dopisania zawodnika do składu po rozpoczęciu rozgrywek wynosi 50 (słownie pięćdziesiąt) zł i musi zostać uregulowany najpóźniej 48 godzin przed udziałem nowego zawodnika w meczu.

4.14. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach powyżej 7 dni do terminu zakończenia zgłoszeń organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji drużyny poniżej 7 dni do zakończenia zgłoszeń, organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji drużyny w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń lub później, organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

5. ZASADY ROZGRYWEK

5.1. W rozgrywkach bierze udział minimum 8 zespołów, które w pierwszej fazie rywalizują w systemie grupowym (każdy z każdym), a następnie w fazie pucharowej. Każda drużyna rozegra minimum 10 meczów.

5.2. W przypadku mniejszej ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek, organizator może podjąć decyzję o odwołaniu rozgrywek, jednocześnie zwracając 100% wpłaconych środków w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji.

5.3. Klasyfikacja końcowa rozgrywek może wpłynąć na przypisanie drużyny do odpowiedniej grupy lub ligi w kolejnych rozgrywkach.

5.4. Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem przedstawionym na stronie www.siatkatrojmiasto.pl.

5.5. Opóźnienie rozpoczęcia meczu powyżej 5 minut przez drużynę skutkuje przegraniem seta. Opóźnienie powyżej 15 minut, skutkuje walkowerem.

5.6. Do rozpoczęcia meczu drużyna potrzebuje minimum 6 zawodników na boisku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator oraz drużyna przeciwna (jednocześnie) mogą wyrazić zgodę na rozpoczęcie meczu z mniejszą ilością zawodników.

5.7. Przed rozpoczęciem meczu kapitan musi potwierdzić u statystyka skład drużyny oraz wskazać libero.

5.8. Zawodnicy drużyny powinni występować w jednakowych strojach, a każdy zawodnik powinien być oznaczony na koszulce numerem niepowtarzalnym w drużynie.

5.9. Nieprzestrzeganie regulaminu przez drużynę może skutkować walkowerem o którym decyduje koordynator rozgrywek.

5.10. Walkower jest równoznaczny z porażką 0-3 (0-21, 0-21, 0-21).

5.11. Niesportowe zachowanie zawodnika może skutkować wydaleniem z boiska, o czym decyduje sędzia meczu.

5.12. Wydalenie zawodnika z boiska po raz pierwszy w sezonie skutkuje zawieszeniem w kolejnym meczu. Wydalenie zawodnika z boiska po raz drugi w sezonie skutkuje zawieszeniem w kolejnej kolejce ligowej oraz karą finansową w wysokości 100 zł przeznaczoną na organizację charytatywną.

5.13. Powtarzające się lub rażące niesportowe zachowanie zawodnika skutkuje wydaleniem z rozgrywek i zakazem udziału w każdej z drużyn w kolejnych rozgrywkach.

5.14. Mecze rozgrywane są piłkami dostarczonymi przez Organizatora.

5.15. Organizator zapewnia na miejscu koordynatora rozgrywek, sędziego oraz statystyka.

5.16. Każdy set jest rozgrywany do 21 punktów z zachowaniem 2 punktów przewagi lub do zdobycia 25 punktów przez jedną z drużyn bez względu na wysokość przewagi.

5.17. Mecz składa się z trzech setów.

5.18. Za wygrany set drużyna otrzymuje 1 punkt w tabeli rozgrywek.

5.19. O miejscu drużyny w tabeli rozgrywek decyduje liczba zdobytych punktów ligowych.

5.20. W przypadku takiej samej ilości punktów ligowych na koniec fazy grupowej, o miejscu w tabeli decyduje kolejno:

5.20.1. Łączna ilość straconych punktów meczowych.

5.20.2. Wynik bezpośredniego meczu obu drużyn. Jeżeli sytuacja dotyczy więcej niż dwóch drużyn, tworzona jest mała tabela uwzględniająca wewnętrzne mecze tych drużyn.

5.21. Zamiany w składzie zawodników obowiązują najnowsze przepisy określone w "Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową".

5.22. Organizator przeprowadza weryfikację zawodów na podstawie otrzymanych protokołów. Jeśli nie zostanie udowodnione inaczej, zakłada się, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami.

5.23. Kapitan drużyny ma prawo zgłosić protest dotyczący rozegranego meczu w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres e-mailowy: liga@siatkatrojmiasto.pl. Protesty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5.24. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma uprawnienie do zastąpienia jej innym zespołem z listy rezerwowej.

6. NAGRODY

6.1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

6.1.1. Drużyna zajmująca pierwsze miejsce w lidze:

6.1.1.1. 50% rabatu na udział w kolejnej edycji rozgrywek.

6.1.1.2. Puchar.

6.1.1.3. Nagrody rzeczowe o wartości 1600 zł.

6.1.2. Drużyna zajmująca drugie miejsce w lidze:

6.1.2.1. 500 zł rabatu na udział w kolejnej edycji rozgrywek.

6.1.2.2. Puchar.

6.1.2.3. Nagrody rzeczowe o wartości 800 zł.

6.1.3. Drużyna zajmująca trzecie miejsce w lidze:

6.1.3.1. 200 zł rabatu na udział w kolejnej edycji rozgrywek.

6.1.3.2. Puchar.

6.1.3.3. Nagrody rzeczowe o wartości 400 zł.

6.1.4. MVP ligi:

6.1.4.1. Nagroda rzeczowa o wartości 200 zł.

6.1.5. Najlepiej atakujący, najlepiej blokujący, najlepiej zagrywający:

6.1.5.1. Nagroda rzeczowa o wartości 100 zł dla każdego z wyróżnionych.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników i rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich jest Organizator. Organizator wskazał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@trefl.com

7.2. Lub korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Organizatora wskazany w ust. 2. powyżej.

7.3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w celach:

7.4. Organizacji rozgrywek na warunkach niniejszego Regulaminu. Uczestnicy przed przystąpieniem do rozgrywek akceptują Regulamin, co stanowi moment zawarcia umowy. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dane będą przetwarzane od momentu dokonania zgłoszenia drużyny do upływu czasu przewidzianego na zgłaszanie protestów albo do terminu rozpoznania złożonego protestu.

7.5. Wykonania obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem i księgowością, w tym przechowywaniem dowodów księgowych przez okres wynikający z prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wymaganej prawem rozliczalności finansowej (6 lat – na dzień sporządzenia Regulaminu).

7.6. Publikacji na stronie internetowej Trójmiejskiej Ligii Siatkówki (http://www.siatkatrojmiasto.pl/) informacji o drużynach biorących udział w rozgrywkach i zawodnikach. Organizator publikuje dane w zakresie: imienia, nazwiska, numeru oraz nazwy drużyny. Dane osobowe publikowane są za zgodą uczestnika, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do momentu odwołania zgody lub usunięcia strony internetowej dedykowanej rozgrywkom.

7.7. Promocji Trójmiejskiej Ligii Siatkówki oraz działań prowadzonych przez Organizatora w celach wskazanych w ust. 1.1 oraz 1.2 powyżej w różnych kanałach komunikacji: elektronicznych (m.in. serwisy internetowe, media społecznościowe) i tradycyjnych a także w celu dokumentowania przebiegu rozgrywek w Lidze. W tym celu będą przetwarzane wizerunki uczestników na podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - jeżeli wizerunek uczestnika stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.8. Prowadzenia statystyk, co leży w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.9. Administrator przetwarza dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników w celu organizacji rozgrywek na warunkach niniejszego Regulaminu. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

7.10. Dane osobowe są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi obsługi IT, w tym usługi utrzymania i administracji serwisem: www.siatkatrojmiasto.pl jak również (na podstawie i w zakresie wydanej zgody) operatorom mediów społecznościowych, dziennikarzom reprezentującym media tradycyjne oraz osobom korzystającym z tych mediów (upublicznienie). Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich ani Organizacji międzynarodowych.

7.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Trójmiejskiej Lidze Siatkówki.

7.12. Każdy uczestnik ma prawo zażądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO, ma prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana poprzez przesłanie informacji do inspektora ochrony danych.

7.14. Organizator nie stosuje automatyzacji przy podejmowaniu decyzji opartych o analizę czynników osobowych jak również nie wykorzystuje profilowania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

8.2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, ani ubezpieczenia dla uczestników.

8.3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na ternie hali przez uczestników.

8.4. Uczestnicy, kibice i goście są zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów w których odbywają się rozgrywki.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom oraz przez uczestników podczas rozgrywek, a także na terenie obiektów sportowych przed i po rozgrywkach.

8.6. Wszystkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

8.7. Uczestnicy rozgrywek, a także obsługa rozgrywek zobowiązana jest do rozwiązywania wszystkich sporów w sposób polubowny z uwzględnieniem zasad fair play.

8.8. Regulamin został udostępniony drogą elektroniczną do kapitanów zgłoszonych drużyn, a także jest dostępny na stronie internetowej www.siatkatrojmiasto.pl. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

8.9. W przypadku zmian w treści regulaminu, uczestnicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną za pośrednictwem kapitanów drużyn.

Nastepna edycja już w kwietniu

Chcesz grać z nami? Zapisz się już teraz do edycji Wiosna '24 i zarezerwuj swoje miejsce.
Planowany start rozgrywek 5 kwietnia 2024 i koniec w czerwcu 2024.
UWAGA! Mecze do trzech wygranych setów!
10 meczów w sezonie dla każdej drużyny.
Koszt: 2800 zł