Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników i rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich jest Organizator. Organizator wskazał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@trefl.com

2. Lub korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Organizatora wskazany w ust. 2. powyżej.

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w celach:

4. Organizacji rozgrywek na warunkach niniejszego Regulaminu. Uczestnicy przed przystąpieniem do rozgrywek akceptują Regulamin, co stanowi moment zawarcia umowy. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dane będą przetwarzane od momentu dokonania zgłoszenia drużyny do upływu czasu przewidzianego na zgłaszanie protestów albo do terminu rozpoznania złożonego protestu.

5. Wykonania obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem i księgowością, w tym przechowywaniem dowodów księgowych przez okres wynikający z prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wymaganej prawem rozliczalności finansowej (6 lat – na dzień sporządzenia Regulaminu).

6. Publikacji na stronie internetowej Trójmiejskiej Ligii Siatkówki (http://www.siatkatrojmiasto.pl/) informacji o drużynach biorących udział w rozgrywkach i zawodnikach. Organizator publikuje dane w zakresie: imienia, nazwiska, numeru oraz nazwy drużyny. Dane osobowe publikowane są za zgodą uczestnika, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do momentu odwołania zgody lub usunięcia strony internetowej dedykowanej rozgrywkom.

7. Promocji Trójmiejskiej Ligii Siatkówki oraz działań prowadzonych przez Organizatora w celach wskazanych w ust. 1.1 oraz 1.2 powyżej w różnych kanałach komunikacji: elektronicznych (m.in. serwisy internetowe, media społecznościowe) i tradycyjnych a także w celu dokumentowania przebiegu rozgrywek w Lidze. W tym celu będą przetwarzane wizerunki uczestników na podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - jeżeli wizerunek uczestnika stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Prowadzenia statystyk, co leży w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9. Administrator przetwarza dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników w celu organizacji rozgrywek na warunkach niniejszego Regulaminu. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

10. Dane osobowe są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi obsługi IT, w tym usługi utrzymania i administracji serwisem: www.siatkatrojmiasto.pl jak również (na podstawie i w zakresie wydanej zgody) operatorom mediów społecznościowych, dziennikarzom reprezentującym media tradycyjne oraz osobom korzystającym z tych mediów (upublicznienie). Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich ani Organizacji międzynarodowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Trójmiejskiej Lidze Siatkówki.

12. Każdy uczestnik ma prawo zażądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO, ma prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana poprzez przesłanie informacji do inspektora ochrony danych.

14. Organizator nie stosuje automatyzacji przy podejmowaniu decyzji opartych o analizę czynników osobowych jak również nie wykorzystuje profilowania.

Nastepna edycja już w kwietniu

Chcesz grać z nami? Zapisz się już teraz do edycji Wiosna '24 i zarezerwuj swoje miejsce.
Planowany start rozgrywek 5 kwietnia 2024 i koniec w czerwcu 2024.
UWAGA! Mecze do trzech wygranych setów!
10 meczów w sezonie dla każdej drużyny.
Koszt: 2800 zł